Thông Báo Chính Thức Điểm chuẩn Đại học Y Dược TP.HCM 2023

Thông tin mới nhất, Điểm Chuẩn Đại Học Y Dược TP HCM là cơ hội cho tương lai của những ai muốn theo đuổi sự nghiệp y học

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TP.HCM 2023 không chỉ kết thúc ở con số, mà còn hướng tới tương lai rộng mở. Bài viết này sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc đạt mức điểm này, cách nó giúp xây dựng nền tảng cho hành trình y học và cách nó hình thành sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Điểm Chuẩn Đại Học Y Dược TP HCM Xét Theo Điểm Thi THPTQG 2023

THÔNG TIN CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN

Mã Tuyển Sinh: 7720101

Ngành xét tuyển: Y khoa

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 27.34

Tổ hợp A00:

Mã Tuyển Sinh: 7720101_02

Ngành xét tuyển: Y khoa (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 44953

Tổ hợp A00:

Mã Tuyển Sinh: 7720110

Ngành xét tuyển: Y học dự phòng

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 22.65

Tổ hợp A00: 22.65

Mã Tuyển Sinh: 772011002

Ngành xét tuyển: Y học dự phòng (kết hợp sơ tuyến chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 23.45

Tổ hợp A00: 23.45

Mã Tuyển Sinh: 7720115

Ngành xét tuyển: Y học cổ truyền

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 24.54

Tổ hợp A00:

Mã Tuyển Sinh: 7720115_02

Ngành xét tuyển: Y học cổ truyền (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 45069

Tổ hợp A00:

Mã Tuyển Sinh: 7720201

Ngành xét tuyển: Dược học

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 45071

Tổ hợp A00: 45071

Mã Tuyển Sinh: 7720201_02

Ngành xét tuyển: Dược học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 24.0

Tổ hợp A00: 24.0

Mã Tuyển Sinh: 7720301

Ngành xét tuyển: Điều Dưỡng

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 23.15

Tổ hợp A00: 23.15

Mã Tuyển Sinh: 7720301_04

Ngành xét tuyển: Điều dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 45098

Tổ hợp A00: 45098

Mã Tuyển Sinh: 7720301_03

Ngành xét tuyển: Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 23.88

Tổ hợp A00: 23.88

Mã Tuyển Sinh: 7720301_05

Ngành xét tuyển: Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 21.95

Tổ hợp A00: 21.95

Mã Tuyển Sinh: 7720302

Ngành xét tuyển: Hộ sinh

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 21.35

Tổ hợp A00: 21.35

Mã Tuyển Sinh: 7720302_02

Ngành xét tuyển: Hộ sinh (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 23.0

Tổ hợp A00: 23.0

Mã Tuyển Sinh: 7720401

Ngành xét tuyển: Dinh dưỡng

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 45039

Tổ hợp A00: 45039

Mã Tuyển Sinh: 7720401_02

Ngành xét tuyển: Dinh dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 21.45

Tổ hợp A00: 21.45

Mã Tuyển Sinh: 7720501

Ngành xét tuyển: Răng - Hàm - Mặt

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 26.96

Tổ hợp A00:

Mã Tuyển Sinh: 7720501_02

Ngành xét tuyển: Răng - Hàm - Mặt (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 26.75

Tổ hợp A00:

Mã Tuyển Sinh: 7720502

Ngành xét tuyển: Kỹ thuật phục hình răng

Điểm Chuẩn:

Tổ họp B00: 24.54

Tố họp A00: 24.54

Mã Tuyển Sinh: 7720502_02

Ngành xét tuyển: Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 22.55

Tổ hợp A00: 22.55

Mã Tuyển Sinh: 7720601

Ngành xét tuyển: Kỹ thuật xét nghiệm y học

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 24.59

Tổ hợp A00: 24.59

Mã Tuyển Sinh: 7720601 02

Ngành xét tuyển: Kỹ thuật xét nghiệm y học (kết hợp sơ tuyến chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Điểm Chuẩn:

Tổ họp B00: 44980

Tố họp A00: 44980

Mã Tuyển Sinh: 7720602

Ngành xét tuyển: Kỹ thuật hình ảnh y học

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 23.85

Tổ hợp A00: 23.85

Mã Tuyển Sinh: 7720602 02

Ngành xét tuyển: Kỹ thuật hình ảnh y học (kết hợp sơ tuyến chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Điểm Chuẩn:

Tổ họp B00: 45068

Tố họp A00: 45068

Mã Tuyển Sinh: 7720603

Ngành xét tuyển: Kỹ thuật phục hồi chức năng

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 23.35

Tổ hợp A00: 23.35

Mã Tuyển Sinh: 7720603 02

Ngành xét tuyển: Kỹ thuật phục hồi chức năng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Điểm Chuẩn:

Tổ họp B00: 23.33

Tố họp A00: 23.33

Mã Tuyển Sinh: 7720701

Ngành xét tuyển: Y tế công cộng

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 19

Tổ hợp A00: 19

Mã Tuyển Sinh: 7720701 02

Ngành xét tuyển: Y tế công cộng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Điểm Chuẩn:

Tổ hợp B00: 19.0

Tổ hợp A00: 19.0

Tìm hiểu về các ngành nghề Đại Học Y Dược TP.HCM đào tạo:

Tìm hiểu: Ngành Y khoa

Tìm hiểu: Ngành Y học dự phòng

Tìm hiểu: Ngành Y học cổ truyền

Tìm hiểu: Ngành Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Tìm hiểu: Ngành Điều dưỡng  (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Tìm hiểu: Ngành Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh

Tìm hiểu: Ngành Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức

Điểm Chuẩn Đại Học Y Dược TP HCM Xét Theo Điểm Thi THPTQG 2022

Sau đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của trường Đại Học Y Dược TPHCM năm 2022:

Y khoa

Mã ngành: 7720101

Điểm chuẩn khối B00: 27.55

Y khoa

(kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Mã ngành: 7720101_02

Điểm chuẩn khối B00: 26.60

Y học dự phòng

Mã ngành: 7720110

Điểm chuẩn khối B00: 21.00

Y học cổ truyền

Mã ngành: 7720115

Điểm chuẩn khối B00: 24.20

Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm chuẩn khối B00: 25.50

Điểm chuẩn khối A00: 25.50

Dược học

(kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Mã ngành: 7720201_02

Điểm chuẩn khối B00: 23.85

Điểm chuẩn khối A00: 23.85

Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Điểm chuẩn khối B00: 20.30

Điều dưỡng

(kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

Mã ngành: 7720301_04

Điểm chuẩn khối B00: 20.30

Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh

Mã ngành: 7720301_02

Điểm chuẩn khối B00: 19.05

Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức

Mã ngành: 7720301_03

Điểm chuẩn khối B00: 23.25

Hộ sinh

Mã ngành: 7720302

Điểm chuẩn khối B00: 19.05

Kết luận: Trên đây là thông tin điểm chuẩn Đại Học Y Dược TP.HCM mới nhất do Chọn trường 247 thực hiện. 

Nội Dung Liên Quan:

By: Minh vũ

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.