Thông Tin Tuyển Sinh Trường Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền

Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền là ngôi trường đại học đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực báo chí và truyền thông. Năm nay trường thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với 78 mã ngành nghề khác nhau, thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật tại đây.

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Tuyển Sinh 2023

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền trân trọng thông báo về quá trình tuyển sinh của năm học mới. Với cam kết đào tạo những nhà báo và những chuyên gia truyền thông chất lượng, chúng tôi tạo điều kiện để sinh viên phát triển và trở thành những người làm nên sự thật trong ngành báo chí và tuyên truyền. Chương trình đào tạo phong phú, giảng viên giàu kinh nghiệm và môi trường học tập sáng tạo là những yếu tố quan trọng giúp Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền nổi bật và là sự lựa chọn tốt cho mọi sinh viên.

Các Ngành Nghề Tuyển Sinh, Xét Tuyển Hệ Đại Học Chính Quy:

Ngành đào tạo: báo chí, chuyên Ngành Báo in

Mã ngành: 

Khối xét: R15, R05, R06, R16

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: báo chí, chuyên Ngành Báo phát thanh

Mã ngành:

Khối xét: R15, R05, R06, R16

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: báo chí, chuyên Ngành Báo truyền hình

Mã ngành:

Khối xét: R15, R05, R06, R16

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: báo chí, chuyên Ngành Báo mạng điện tử

Mã ngành:

Khối xét: R15, R05, R06, R16

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: báo chí, chuyên Ngành Báo truyền hình chất lượng cao

Mã ngành:

Khối xét: R15, R05, R06, R16

Tổng chỉ tiêu: 40

Ngành đào tạo: báo chí, chuyên Ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao

Mã ngành:

Khối xét: R15, R05, R06, R16

Tổng chỉ tiêu: 40

Ngành đào tạo: báo chí, chuyên Ngành  Ảnh báo chí

Mã ngành:

Khối xét: R07, R08, , R09, R17

Tổng chỉ tiêu: 40

Ngành đào tạo: báo chí, chuyên Ngành Quay phim truyền hình

Mã ngành:

Khối xét: R11, R12, R13, R18

Tổng chỉ tiêu: 40

Ngành đào tạo: truyền thông đại chúng

Mã ngành: 7320105

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 100

Ngành đào tạo: truyền thông đa phương tiện

Mã ngành: 7320104

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: triết học

Mã ngành: 7229001

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 40

Ngành đào tạo: chủ nghĩa xã hội khoa học

Mã ngành: 7229008

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 40

Ngành đào tạo: kinh tế chính trị

Mã ngành: 7310102

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 40

Ngành đào tạo: kinh tế, chuyên Ngành Quản lý kinh tế

Mã ngành:

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 60

Ngành đào tạo: kinh tế, chuyên Ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

Mã ngành:

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 40

Ngành đào tạo: kinh tế, chuyên Ngành Kinh tế và Quản lý

Mã ngành:

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: chính trị học, chuyên Ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

Mã ngành:

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: chính trị học, chuyên Ngành Chính trị phát triển

Mã ngành:

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: chính trị học, chuyên Ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mã ngành:

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 40

Ngành đào tạo: chính trị học, chuyên Ngành Văn hóa phát triển

Mã ngành:

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: chính trị học, chuyên Ngành Chính sách công

Mã ngành:

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 40

Ngành đào tạo: chính trị học, chuyên Ngành Truyền thông chính sách

Mã ngành:

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: quản lý nhà nước, chuyên Ngành Quản lý xã hội

Mã ngành:

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: quản lý nhà nước, chuyên Ngành Quản lý hành chính nhà nước

Mã ngành:

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên Ngành Công tác tổ chức

Mã ngành:

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 45

Ngành đào tạo: xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên Ngành Công tác dân vận

Mã ngành:

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 45

Ngành đào tạo: xuất bản, chuyên Ngành Biên tập xuất bản

Mã ngành:

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: xuất bản, chuyên Ngành Xuất bản điện tử

Mã ngành:

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: xã hội học

Mã ngành: 7310301

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: quản lý công

Mã ngành: 7340403

Khối xét: C15, A16, D01

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: lịch sử, chuyên Ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Mã ngành: 7229010

Khối xét: C00, C03, D14, C19

Tổng chỉ tiêu: 40

Ngành đào tạo: truyền thông quốc tế

Mã ngành: 7320107

Khối xét: D01, D72, D78

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: quan hệ quốc tế, chuyên Ngành Thông tin đối ngoại

Mã ngành:

Khối xét: D01, D72, D78

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: quan hệ quốc tế, chuyên Ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

Mã ngành:

Khối xét: D01, D72, D78

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: quan hệ quốc tế, chuyên Ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

Mã ngành:

Khối xét: D01, D72, D78

Tổng chỉ tiêu: 40

Ngành đào tạo: quan hệ công chúng, chuyên Ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

Mã ngành:

Khối xét: D01, D72, D78

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: quan hệ công chúng, chuyên Ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

Mã ngành:

Khối xét: D01, D72, D78

Tổng chỉ tiêu: 80

Ngành đào tạo: quảng cáo

Mã ngành: 7320110

Khối xét: D01, D72, D78

Tổng chỉ tiêu: 40

Ngành đào tạo: ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Khối xét: D01, D72, D78

Tổng chỉ tiêu: 50

Ngành đào tạo: báo chí, chuyên Ngành Báo in

Mã ngành:

Khối xét: R19

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: báo chí, chuyên Ngành Báo phát thanh

Mã ngành:

Khối xét: R19

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: báo chí, chuyên Ngành Báo truyền hình

Mã ngành:

Khối xét: R19

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: báo chí, chuyên Ngành Báo mạng điện tử

Mã ngành:

Khối xét: R19

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: báo chí, chuyên Ngành Báo truyền hình chất lượng cao

Mã ngành:

Khối xét: R19

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: báo chí, chuyên Ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao

Mã ngành:

Khối xét: R19

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: báo chí, chuyên Ngành Ảnh báo chí

Mã ngành:

Khối xét: R20

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: báo chí, chuyên Ngành Quay phim truyền hình

Mã ngành:

Khối xét: R21

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: truyền thông đại chúng

Mã ngành: 7320105M

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: truyền thông đa phương tiện

Mã ngành: 7320104M

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo:  triết học

Mã ngành: 7229001M

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: chủ nghĩa xã hội khoa học

Mã ngành: 7229008M

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo:  kinh tế chính trị

Mã ngành: 7310102M

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: kinh tế, chuyên Ngành Quản lý kinh tế

Mã ngành:

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: kinh tế, chuyên Ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

Mã ngành:

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: kinh tế, chuyên Ngành Kinh tế và Quản lý

Mã ngành:

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: chính trị học, chuyên Ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

Mã ngành:

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: chính trị học, chuyên Ngành Chính trị phát triển

Mã ngành:

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: chính trị học, chuyên Ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mã ngành:

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: chính trị học, chuyên Ngành Văn hóa phát triển

Mã ngành:

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: chính trị học, chuyên Ngành Chính sách công

Mã ngành:

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: hính trị học, chuyên Ngành Truyền thông chính sách

Mã ngành:

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: quản lý nhà nước, chuyên Ngành Quản lý xã hội

Mã ngành:

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: quản lý nhà nước, chuyên Ngành Quản lý hành chính nhà nước

Mã ngành:

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên Ngành Công tác tổ chức

Mã ngành:

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên Ngành Công tác dân vận

Mã ngành:

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: xuất bản, chuyên Ngành Biên tập xuất bản

Mã ngành:

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: xuất bản, chuyên Ngành Xuất bản điện tử

Mã ngành:

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: xã hội học

Mã ngành: 7310301M

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: công tác xã hội

Mã ngành: 7760101M

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: quản lý công

Mã ngành: 7340403M

Khối xét: R22

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: lịch sử, chuyên Ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Mã ngành: 7229010M

Khối xét: R23

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: truyền thông quốc tế

Mã ngành: 7320107M

Khối xét:

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: quan hệ quốc tế, chuyên Ngành Thông tin đối ngoại

Mã ngành:

Khối xét:

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: quan hệ quốc tế, chuyên Ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

Mã ngành:

Khối xét: R25, R26

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: quan hệ quốc tế, chuyên Ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

Mã ngành:

Khối xét: R25, R26

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: quan hệ công chúng, chuyên Ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

Mã ngành:

Khối xét: R25, R26

Tổng chỉ tiêu:

Ngành đào tạo: quan hệ công chúng, chuyên Ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

Mã ngành:

Khối xét: R25, R26

Tổng chỉ tiêu:

Chi Tiết Các Khối Xét Tuyển

 • Khối A16: (Toán, Khoa học tự nhiên, Văn)
 • Khối C00: (Văn, Sử, Địa)
 • Khối C03: (Văn, Toán, Lịch sử)
 • Khối C15: (Văn, Toán, Khoa học xã hội)
 • Khối C19: (Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân)
 • Khối D01: (Văn, Toán, tiếng Anh)
 • Khối D14: (Văn, Lịch sử, Tiếng Anh)
 • Khối D72: (Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)
 • Khối D78: (Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)
 • Khối R05: (Văn, Anh, Năng khiếu báo chí)
 • Khối R06: (Văn, KHTN, Năng khiếu báo chí)
 • Khối R07: (Văn, Toán, Năng khiếu ảnh báo chí)
 • Khối R08: (Văn, Anh, Năng khiếu ảnh báo chí)
 • Khối R09: (Văn, KHTN, Năng khiếu ảnh báo chí)
 • Khối R11: (Văn, Toán, Năng khiếu quay phim truyền hình)
 • Khối R12: (Văn, Anh, Năng khiếu quay phim truyền hình)
 • Khối R13: (Văn, KHTN, Năng khiếu quay phim truyền hình)
 • Khối R15: (Văn, Toán, Năng khiếu báo chí)
 • Khối R16:(Văn, KHXH, Năng khiếu báo chí)
 • Khối R17: (Văn, KHXH, Năng khiếu ảnh báo chí)
 • Khối R18: (Văn, KHXH, Năng khiếu quay phim truyền hình)
 • Khối R19: (Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anhh, Năng khiếu báo chí)
 • Khối R20: (Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, Năng khiếu ảnh báo chí)
 • Khối R21 gồm các môn (Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, NK quay phim truyền hình)
 • Khối R22: (Văn, Toán, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh)
 • Khối R23: (Văn, Sử, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh)
 • Khối R24: (Văn, Toán, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh)
 • Khối R25: (Văn, KHTN, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh)
 • Khối R26: (Văn, KHXH, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh)

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Ở Đâu ?

MỌI THÔNG TIN THI SÍNH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ:

Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Academy of Journalism & Communication (AJC)

 • Thông tin Mã trường: HBT
 • Loại hình đào tạo: Đại học - Sau đại học
 • Các Hệ đào tạo: Công lập
 • Địa chỉ Liên hệ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
 • Số Điện Thoại Liên hệ: (84-024) 37.546.963
 • Email/ Hòm Thư: website@ajc.edu.vn
 • Website: https://ajc.hcma.vn
 • facebook.com/ajc.edu.vn/

Nội Dung Liên Quan:

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền xét học bạ

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền tuyển sinh

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền điểm chuẩn

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền công hay tư

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền học phí

By: Lê Đức

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.